จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ย พ.ศ.2555

จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ย พ.ศ.2557

จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ย พ.ศ.2559

ONET ป.6 ปีการศึกษา 2558

ONET ม.3 ปีการศึกษา 2558

ONET ม.6 ปีการศึกษา 2558

ONET ป.6

ONET ม.3

ONET ม.6

PISA maths score

PISA science score

PISA reading score

อัตราการอ่านของเด็ก 6 - 14 ปี, พ.ศ. 2556

อัตราการอ่านของกลุ่มอายุ 15-59ปี, พ.ศ. 2556

อัตราการอ่านของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป, พ.ศ. 2556

การอ่านของเด็ก 6-14 ปี

การอ่านของกลุ่มอายุ 15 - 59 ปี

การอ่านของผู้สูงอายุ 60 ปีขี้นไป